Algemene voorwaarden voor klanten

1. Definities

Definities De in deze algemene voorwaarden gebruikte termen worden als volgt gedefinieerd. a. Voorwaarden: de algemene verkoopvoorwaarden.

 • Roamler: Roamler UK ltd: gevestigd Alpha Works at Alpha Tower, Office 22.19, Suffolk Street, Queensway,Birmingham, B1 1TT.
 • Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht heeft met Roamler, of in onderhandeling is om tot een overeenkomst te komen, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenaam/erfgenaam.
 • Partijen: Roamler en de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht hebben of in onderhandeling zijn om tot een overeenkomst te komen.

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen opdrachtgevers, hun rechtsopvolger(s), Roamler en de uitvoerende Roamlers . Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Roamler behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de wederpartij maar niet voor deponering bij de Kamer van Koophandel.

3. Gehele of gedeeltelijke nietigheid of beëindiging van de algemene voorwaarden

 1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of van het bijbehorende contract nietig worden verklaard of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en het contract onverkort van toepassing.
 2. De gebruiker en de opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde overeenstemming te bereiken over het vervangen van de ongeldige bepalingen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen benaderen.

4. Strijd van vormen

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Aanbiedingen en offertes

De door Roamler gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle offertes van Roamler zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Roamler is slechts aan het aanbod gebonden indien de wederpartij het aanbod binnen 14 dagen heeft aanvaard en bevestigd. De in de genoemde aanbiedingen en offertes vermelde prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6. Realisatie van het contract

Contracten worden schriftelijk afgesloten en een bevoegde contactpersoon van elke partij moet het contract ondertekenen.

7. Inhoud van de overeenkomst

Tenzij de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst en bevestiging van de overeenkomst bezwaar maakt tegen de inhoud van de overeenkomst, is de schriftelijke vastlegging van de overeenkomst door Roamler bepalend. In het geval dat er geen schriftelijke bevestiging van de overeenkomst is, wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door een schriftelijke en ondertekende overeenkomst naar Roamler, tenzij Roamler binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud van deze overeenkomst bij de wederpartij.

8. Wijzigingen in het contract

 1. Indien de wederpartij wijzigingen wenst aan te brengen in de uitvoering of aard van de overeenkomst nadat deze is verstrekt, dient de wederpartij Roamler hiervan tijdig schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen.
 2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Roamler de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Roamler heeft het recht om extra kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 3. Wijzigingen van of aanvullingen op het contract die door beide partijen zijn overeengekomen, kunnen leiden tot een wijziging van de voltooiingsdatum. Als de wijzigingen leiden tot meerwerk, zal dit aan de tegenpartij worden bevestigd als een extra prestatie.
 4. Als Roamler met toestemming van de tegenpartij voor de uitvoering ervan extra of aanvullende taken of prestaties heeft verricht die verder gaan dan het oorspronkelijke contract, worden deze taken door de tegenpartij vergoed op basis van de toepasselijke tarieven van Roamler.

9. Beëindiging

Indien de wederpartij het initiatief heeft genomen tot (tussentijdse) opzegging, heeft Roamler recht op volledige vergoeding van het overeengekomen budget, alsmede op vergoeding van eventuele reeds door de opdrachtnemer gemaakte extra kosten. Daarnaast zullen, indien Roamler dit wenst, de door Roamler voor de uitvoering van het contract gedane materiële investeringen door de wederpartij worden vergoed op basis van Roamler's berekende honoraria. Roamler heeft volledig recht op vergoeding wegens winstderving, alsmede andere kosten, schade of interesten als gevolg van de beëindiging van het contract. De wederpartij kan ook het resterende deel van het overeengekomen budget toewijzen aan een ander project voor Roamler, zolang dit budget in hetzelfde kalenderjaar wordt toegewezen.

10. Anticiperen op beëindiging van het contract

In het geval van omstandigheden die bekend zijn bij Roamler en die goede reden geven om te vrezen dat de tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen zal kunnen voldoen, is Roamler gemachtigd om het contract met de tegenpartij te beëindigen voordat de vorderingen uit het contract kunnen worden geïnd.

11. Ontslag, ontbinding en beëindiging van het contract

 1. Om een overeenkomst zonder bepaalde einddatum op te zeggen, is een wederzijdse schriftelijke opzegging met ontvangstbevestiging nodig. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor de gewenste einddatum.
 2. Als een schriftelijke beëindiging zoals hierboven gedefinieerd ontbreekt, wordt het contract automatisch verlengd.
 3. Tussentijdse beëindiging of ontbinding van het contract is alleen mogelijk - met uitzondering van het bepaalde in artikel 8 - als een van de partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de contractuele verplichtingen.
 4. In het geval van een toerekenbaar verzuim door een van de partijen, moet de beschuldigende partij de partij die in verzuim is onmiddellijk per aangetekend schrijven op de hoogte stellen. De partij die in gebreke blijft, heeft 14 dagen de tijd om haar contractuele verplichtingen naar behoren na te komen. Als de partij die in gebreke blijft gedurende deze periode in gebreke blijft, kan het contract geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, tenzij het verzuim van bijzondere aard is en daarom de beëindiging en de gevolgen ervan niet zal rechtvaardigen.
 5. Het contract eindigt zonder voorafgaande opzegging/ontbinding: 1.als een van de partijen, commercieel actief als natuurlijk persoon of als eenmanszaak overlijdt.

a* In het geval van het staken van bedrijfsactiviteiten, een liquidatie of aanvraag voor officiële surseance van betaling of het faillissement van een van de partijen.

 1. In beide gevallen is een ingebrekestelling niet nodig, het volledige bedrag van het resterende factuurbedrag wordt onmiddellijk opeisbaar.

12. Verplichtingen bij beëindiging van het contract

 1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden deze zaken in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en compleet te retourneren.
 2. Indien de opdrachtgever de hiervoor onder 9 genoemde verplichting niet nakomt, is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, aan Roamler te vergoeden. Indien deze kosten zijn gebaseerd op winstderving, wordt de schade begroot op 25% van het gemiddelde jaarbedrag dat de wederpartij bij volledige uitvoering van de overeenkomst gedurende de rest van de contractperiode verschuldigd zou zijn.

13. Vergoeding

 1. De vergoeding en eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.
 2. Indien vergoedingen of prijzen gedurende de looptijd van het contract wijzigingen ondergaan, als gevolg van wijzigingen in de beloning van Roamlers of als gevolg van wetswijzigingen of overheidsbesluiten, behoudt Roamler zich het recht voor om de contracttarieven eenzijdig te wijzigen, doch niet eerder dan drie maanden na afronding van het contract. Roamler zal de wederpartij schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen van de verwachte tariefwijziging.
 3. De wijzigingen in vergoedingen zoals vermeld in artikel 13b. zijn geen reden om het contract te beëindigen.

14. Betaling, vereffening, betrouwbaarheid

 1. Indien de wederpartij het niet eens is met het door Roamlergefactureerde bedrag, dient hij dit onmiddellijk schriftelijk kenbaar te maken, uiterlijk binnen de betalingstermijn van 14 dagen. Indien de wederpartij dit nalaat, wordt van hem verwacht dat hij akkoord gaat met het door Roamler vastgestelde factuurbedrag.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente. De huidige betalingsvoorwaarden zijn in overeenstemming met artikel 4.
 3. Het overschrijden van de betalingstermijn geeft Roamler de bevoegdheid om onmiddellijk hun contractuele verplichtingen ten opzichte van de tegenpartij op te schorten, zonder noodzakelijke voorafgaande schriftelijke kennisgeving.
 4. Indien de wederpartij niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is de wederpartij verplicht alle door Roamler gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. alsmede de kosten gemaakt om advocaten, deurwaarders of incassobureaus in te schakelen.
 5. Elke verrekeningsautoriteit van de tegenpartij is uitgesloten. Eerdere betalingen door de wederpartij dienen in de eerste plaats ter voldoening van het verschuldigde bedrag aan rente en kosten en vervolgens van de eerste onbetaalde facturen. De verklaring van de tegenpartij dat de nakoming betrekking heeft op een latere factuur maakt geen verschil.
 6. De tegenpartij is verplicht om op eerste verzoek Roamler zekerheid te geven over de mogelijkheid om de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit het contract na te komen.
 7. De verantwoordelijkheid voor het tijdig aanleveren van de benodigde factuurgegevens, zoals ordernummer, ligt bij de wederpartij. Onjuiste factuurgegevens als gevolg van het niet tijdig of niet aanleveren van deze gegevens kunnen geen reden zijn om de factuur niet tijdig te betalen.

15. Vertrouwelijkheid

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun contract van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit aan de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Roamler is verplicht tot geheimhouding en zorgvuldige bewaring van alle informatie, waaronder bedrijfsgegevens, gegevensbestanden en andere informatie van de wederpartij die tijdens de uitvoering van de procedure wordt ontvangen.

16. Aansprakelijkheid

Roamler kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van de wederpartij of derden die verband houdt met of voortvloeit uit het niet nakomen van de mededelingsverplichting, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Roamler of tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Roamler kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van de wederpartij of derden die direct of indirect het gevolg is van het gebrekkig verstrekken van informatie door de opdrachtgever. De opdracht van Roamlers is een vorm van crowd sourcing die risico's met zich meebrengt, ondanks de inspanningen van Roamlerom Roamlers hun opdrachten correct en zorgvuldig te laten uitvoeren en de inspanningen van Roamlerom de ingezonden opdrachten te verifiëren en te monitoren, alsmede de inspanningen om deze opdrachten te controleren op juistheid en correctheid. Roamler kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen van Roamlers van welke aard of omvang dan ook. In het geval dat Roamlers op geen enkele manier voldoet aan de eisen van de klant, kan Roamler niet verantwoordelijk worden gehouden. Dit houdt in Roamler taken die niet op tijd, volledig, correct of niet in de gevraagde hoeveelheid zijn voltooid. Roamlers zijn (privé) personen die taken uitvoeren voor de klant, schade of verlies voortvloeiend uit het handelen van Roamlers van welke aard of omvang dan ook, kan niet worden verhaald op Roamler. De opdrachtgever aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit deze vorm van crowd sourcing en zal deze niet verhalen op Roamler. Indien de wederpartij van mening is dat Roamler opzettelijk of door nalatigheid of met grove schuld gelijk te stellen oorzaken handelt, dient de wederpartij dit tijdig schriftelijk per aangetekend schrijven aan te kaarten alvorens tot enige actie over te gaan. Wanneer de wederpartij de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen is artikel 11c van kracht.

 1. Indien Roamler om welke reden dan ook aansprakelijk gehouden kan worden voor door de opdrachtgever geleden schade is de aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot maximaal het bedrag van het door Roamler aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium voor de uitvoering van de werkzaamheden waarbij de oorzaak van de schade is opgetreden (exclusief BTW.) Een opeenvolging van samenhangende schadegevallen geldt hierbij als één schadegeval.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Roamler voor aanspraken van derden terzake van enige schade, verband houdende met of voortvloeiende uit de door Roamler en de wederpartij uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Roamer terzake krachtens de overeenkomst of deze voorwaarden niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is.
 3. Roamler kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die verband houdt met de verplichtingen zoals vermeld in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, tenzij veroorzaakt door opzet, nalatigheid of met grove nalatigheid gelijk te stellen oorzaken van Roamler en tenzij anders overeengekomen in het contract.

17.Reclame

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen nadat de gebreken zijn geconstateerd, dan wel binnen 14 dagen vanaf het moment dat de wederpartij redelijkerwijs bekend kon zijn met de gebreken, schriftelijk te worden ingediend bij de gebruiker. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen kan de wederpartij geen beroep meer doen op deze tekortkomingen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Reclame schort de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

18. Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 11 en 17 van deze voorwaarden geldt het volgende: alle omstandigheden, die niet te wijten zijn aan de schuld van Roamler en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Roamler komen, geven de wederpartij niet het recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige restitutie. Situaties zoals beschreven in het vorige lid in ieder geval: bedrijfsstoornis, staking, acties van vakbonden, verzuim van Roamler personeel, storing in of beperking van energie- of materiaalaanvoer, belemmering van vervoer, brand, explosie, mishandeling/aanranding, vandalisme, mobilisatie, oproer, oorlog, uitvoerbeperkingen, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere belemmering van derden, al dan niet bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken door Roamler, tekortkomingen van hulppersonen, het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en andere ongevallen, alsmede overheidsmaatregelen die de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhinderen.

19. Eigendomsrechten

 1. De gegevens verzameld door Roamlers, geverifieerd en verwerkt door Roamler, die dienen als informatie voor de klant blijven eigendom van Roamler.
 2. Alle rapporten, aanbevelingen, contracten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz. uitgegeven door Roamler zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de klant en de klant mag ze niet, zonder voorafgaande toestemming van Roamler, reproduceren, publiceren of meedelen aan derden, tenzij anders bepaald door de aard van de uitgegeven documenten.
 3. De tegenpartij mag de verstrekte gegevens uitsluitend voor interne doeleinden gebruiken en mag deze gegevens nooit in enigerlei vorm verstrekken aan derden, met inbegrip van zowel dochterondernemingen als andere ondernemingen die behoren tot de bedrijfsgroep waartoe de klant behoort, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 4. Het is de wederpartij niet toegestaan de wijze van verzameling, verificatie en verwerking van de aan de wederpartij ter informatie verstrekte gegevens te verveelvoudigen of te hergebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 5. Geleende of verhuurde goederen en eigendommen worden geacht roerende goederen te blijven.

20. Intellectueel eigendom

Alle rechten waaronder auteursrechten en databankrechten, met betrekking tot de door Roamlers opgehaalde, door Roamler geverifieerde en verwerkte en in de database Roamler opgeslagen gegevens, die ten behoeve van de wederpartij ter beschikking zijn gesteld met betrekking tot media- en advertentieuitgaven en gelet op de inrichting en wijze van presentatie van deze gegevens en waaronder in dit verband in ieder geval begrepen de door Roamler ontwikkelde computerprogramma's, systeemontwerpen en software, berusten bij Roamler. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Roamler is gebruik van deze gegevens, systemen en software niet toegestaan, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald en overeengekomen.

21. Geschillen

De rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd.

22. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

23. Diverse

Door gebruik te maken van onze diensten geeft u toestemming voor het ontvangen van elektronische communicatie met betrekking tot de diensten en andere communicatie zoals nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen, promotionele aankondigingen en klantenenquêtes. U kunt uw opt-in activering op elk gewenst moment afmelden/protesteren door te klikken op de afmeldknop in een van de ontvangen elektronische communicaties.

Selecteer de taal van je land:

Roamler Inzichten Producten

Roamler Out of Home-producten (SAAS)