Voorwaarden voor klanten

Selecteer de taal van uw land:

1. Definities

Definities De in deze algemene voorwaarden gebruikte begrippen worden als volgt gedefinieerd. a. Voorwaarden: de algemene verkoopvoorwaarden.

 • Roamler: Roamler UK ltd: gevestigd Alpha Works at Alpha Tower, Office 22.19, Suffolk Street, Queensway, Birmingham, B1 1TT.
 • Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Roamler een overeenkomst heeft gesloten, dan wel in onderhandeling is om tot een overeenkomst te komen, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenaam/erfgenaam.
 • Partijen: Roamler en de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een overeenkomst van opdracht zijn of in onderhandeling zijn om tot een overeenkomst te komen.

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, activiteiten en overeenkomsten tussen opdrachtgevers, hun rechtsopvolger(s), Roamler en de uitvoerende Roamlers. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Roamler behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de wederpartij maar niet voor deponering bij de Kamer van Koophandel.

3. Gehele of gedeeltelijke nietigheid of beëindiging van de voorwaarden

 1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de bijbehorende overeenkomst nietig worden verklaard of vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onverkort van toepassing.
 2. De gebruiker en de opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde overeenstemming te bereiken over de vervanging van de ongeldige bepalingen door nieuwe bepalingen die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

4. Strijd der vormen

De toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Aanbiedingen en offertes

De door Roamler gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Alle offertes van Roamler zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Roamler is slechts aan de offerte gebonden indien de wederpartij deze binnen 14 dagen heeft aanvaard en bevestigd. De in de genoemde aanbiedingen en offertes vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

6. Uitvoering van het contract

Contracten worden schriftelijk gesloten en een bevoegde contactpersoon van elke partij moet het contract ondertekenen.

7. Inhoud van de overeenkomst

Tenzij de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst en bevestiging van de overeenkomst bezwaar maakt tegen de inhoud daarvan, is de schriftelijke vastlegging van de overeenkomst door Roamler bepalend. In het geval er geen schriftelijke bevestiging van de overeenkomst is, is de inhoud van de overeenkomst bepalend door een schriftelijke en ondertekende overeenkomst aan Roamler, tenzij Roamler tegen de inhoud van deze overeenkomst schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij de wederpartij, binnen 14 dagen na ontvangst daarvan.

8. Wijzigingen in het contract

 1. Indien de wederpartij na het verstrekken van de opdracht wijzigingen in de uitvoering of aard daarvan wenst aan te brengen, dan dient de wederpartij Roamler daarvan tijdig schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen.
 2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Roamler de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Roamler heeft het recht extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Wijzigingen van of aanvullingen op het contract die door beide partijen zijn overeengekomen, kunnen leiden tot een wijziging van de opleveringsdatum. Indien de wijzigingen leiden tot meerwerk, zal dit aan de tegenpartij worden bevestigd als een extra prestatie.
 4. Indien Roamler met instemming van de wederpartij voor de uitvoering daarvan extra of aanvullende werkzaamheden of prestaties heeft verricht die de oorspronkelijke overeenkomst te boven gaan, zullen deze werkzaamheden door de wederpartij worden vergoed op basis van de toepasselijke tarieven van Roamler.

9. Beëindiging

Indien de wederpartij tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan, heeft Roamler recht op volledige vergoeding van het overeengekomen budget, alsmede op vergoeding van de door de opdrachtnemer reeds gemaakte extra kosten. Daarnaast worden, indien Roamler dit wenst, de door Roamler voor de uitvoering van de overeenkomst gedane materiële investeringen door de wederpartij vergoed op basis van de door Roamler berekende tarieven. Roamler heeft alle rechten op vergoeding wegens winstderving, alsmede andere kosten, schade of interesten als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst. De wederpartij kan ook het resterende saldo van het overeengekomen budget toewijzen aan een ander project voor Roamler, zolang dit budget in hetzelfde kalenderjaar wordt toegewezen.

10. Anticiperen op de beëindiging van het contract

In geval van omstandigheden die Roamler bekend zijn en die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan haar contractuele verplichtingen zal kunnen voldoen, is Roamler bevoegd de overeenkomst met de wederpartij te beëindigen voordat de vorderingen uit de overeenkomst kunnen worden geïnd.

11. Ontslag, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

 1. Om een overeenkomst zonder bepaalde einddatum op te zeggen is een wederzijdse schriftelijke opzegging met ontvangstbevestiging nodig. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voorafgaand aan de gewenste einddatum.
 2. Indien een schriftelijke opzegging zoals hierboven omschreven ontbreekt, wordt het contract automatisch verlengd.
 3. Voortijdige beëindiging of ontbinding van de overeenkomst is alleen mogelijk - met uitzondering van het bepaalde in artikel 8 - indien een van de partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de contractuele verplichtingen.
 4. In geval van toerekenbare tekortkoming door een van de partijen moet de beschuldigende partij de in gebreke blijvende partij onmiddellijk per aangetekend schrijven op de hoogte stellen. De partij die in gebreke blijft, krijgt 14 dagen de tijd om haar contractuele verplichtingen naar behoren na te komen. Indien de in gebreke blijvende partij gedurende deze termijn in gebreke blijft, kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, tenzij het verzuim van bijzondere aard is en derhalve de ontbinding en de gevolgen ervan niet zal rechtvaardigen.
 5. De overeenkomst eindigt zonder voorafgaande opzegging/ontbinding: 1.als een van de partijen, commercieel actief als natuurlijke persoon of als eenmanszaak, overlijdt.

a* In geval van stillegging van de bedrijfsactiviteiten, liquidatie of aanvraag van surséance van betaling of faillissement van een der partijen.

 1. In beide gevallen is een ingebrekestelling niet nodig, het volledige bedrag van het resterende factuurbedrag wordt onmiddellijk opeisbaar.

12. Verplichtingen bij beëindiging van de overeenkomst

 1. Indien de gebruiker aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken heeft verstrekt, is de opdrachtgever verplicht die zaken in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en compleet te retourneren.
 2. Indien de opdrachtgever de hiervoor onder 9 genoemde verplichting niet nakomt, is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de vervangingskosten, aan Roamler te vergoeden. Indien deze kosten zijn gebaseerd op winstderving, wordt de schade begroot op 25% van het gemiddelde jaarbedrag dat de wederpartij bij volledige uitvoering van de overeenkomst gedurende de rest van de contractperiode verschuldigd zou zijn.

13. Fee

 1. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 2. Indien tarieven of prijzen gedurende de looptijd van de overeenkomst wijzigingen ondergaan, door wijzigingen in de beloning van Roamler of door wetswijzigingen of overheidsbesluiten, behoudt Roamler zich het recht voor de contracttarieven eenzijdig te wijzigen, doch niet eerder dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Roamler zal de wederpartij schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen van de voorgenomen tariefwijziging.
 3. De in artikel 13 ter bedoelde wijzigingen van de vergoedingen zijn geen reden tot opzegging van de overeenkomst.

14. Betaling, vereffening, betrouwbaarheid

 1. Indien de wederpartij het niet eens is met het door Roamler gefactureerde bedrag, dient hij dit onverwijld en uiterlijk binnen de betalingstermijn van 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. Indien de wederpartij dit nalaat, wordt hij geacht akkoord te gaan met het door Roamler vastgestelde factuurbedrag.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen betaalt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is in dat geval een rente verschuldigd gelijk aan de dan geldende wettelijke handelsrente. De huidige betalingsvoorwaarden zijn in overeenstemming met artikel 4.
 3. Overschrijding van de betalingstermijn geeft Roamler de bevoegdheid haar contractuele verplichtingen jegens de wederpartij onmiddellijk op te schorten, zonder noodzakelijke voorafgaande schriftelijke kennisgeving.
 4. Indien de wederpartij niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is de wederpartij verplicht alle door Roamler gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. Evenals de kosten gemaakt om advocaten, deurwaarders of incassobureaus in te schakelen.
 5. Elke verrekeningsbevoegdheid van de tegenpartij is uitgesloten. Door de wederpartij verrichte eerdere betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van het verschuldigde bedrag aan rente en kosten en vervolgens van de eerste onbetaalde facturen. De mededeling van de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur maakt geen verschil.
 6. De wederpartij is verplicht Roamler op eerste verzoek zekerheid te verschaffen omtrent de mogelijkheid tot nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.
 7. De verantwoordelijkheid voor het tijdig aanleveren van de vereiste factuurgegevens, zoals ordernummer, ligt bij de wederpartij. Onjuiste factuurgegevens als gevolg van het niet tijdig of niet aanleveren van deze gegevens kunnen geen reden zijn om de factuur niet tijdig te betalen.

15. Vertrouwelijkheid

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit aan de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Roamler is verplicht alle informatie, waaronder bedrijfsgegevens, gegevensbestanden en andere informatie van de wederpartij die tijdens de uitvoering van de procedure wordt ontvangen, vertrouwelijk te behandelen en zorgvuldig te bewaren.

16. Aansprakelijkheid

Roamler is in geen geval aansprakelijk voor schade van de wederpartij of derden, van welke aard ook, die verband houdt met of voortvloeit uit het niet nakomen van de mededelingsplicht, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Roamler of tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Roamler is niet aansprakelijk voor schade van de wederpartij of derden die direct of indirect het gevolg is van gebrekkige informatieverstrekking door de opdrachtgever. Het inschakelen van Roamlers is een vorm van crowd sourcing die risico's met zich meebrengt, ondanks de inspanningen van Roamler om Roamlers hun opdrachten correct en zorgvuldig te laten uitvoeren en de inspanningen van Roamler om de ingezonden opdrachten te verifiëren en te controleren op juistheid en correctheid. Roamler kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van Roamlers van welke aard en omvang dan ook. Indien Roamlers op enigerlei wijze niet voldoen aan de eisen van de opdrachtgever kan Roamler niet aansprakelijk worden gesteld. Dit betreft Roamler opdrachten die niet op tijd, niet volledig, niet correct of niet in de gevraagde hoeveelheid zijn uitgevoerd. Roamlers zijn (privé-)personen die opdrachten voor de opdrachtgever uitvoeren, schade of verliezen die voortvloeien uit het handelen van Roamlers van welke aard of omvang dan ook, kunnen niet op Roamler worden verhaald. De opdrachtgever aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit deze vorm van crowd sourcing en zal deze niet verhalen op Roamler. Indien de wederpartij van mening is dat Roamler opzettelijk of door nalatigheid of met grove nalatigheid gelijk te stellen oorzaken handelt, dient de wederpartij dit tijdig schriftelijk per aangetekend schrijven aan te kaarten alvorens tot enige actie over te gaan. Wanneer de wederpartij de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen is artikel 11c van kracht.

 1. Indien Roamler om welke reden dan ook aansprakelijk kan worden gehouden voor door de opdrachtgever geleden schade is de aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot maximaal het bedrag van het door Roamler aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium voor de uitvoering van de werkzaamheden waarbij de oorzaak van de schade is opgetreden (exclusief BTW). Een reeks van samenhangende schadegevallen wordt hierbij als één schadegeval beschouwd.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Roamler voor aanspraken van derden ter zake van enige schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Roamler en de wederpartij uitgevoerde opdracht indien en voor zover Roamler daarvoor krachtens de overeenkomst of deze voorwaarden niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is.
 3. Roamler is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de verplichtingen als bedoeld in artikel 15 van deze voorwaarden, tenzij veroorzaakt door opzet, verzuim of met grove schuld gelijk te stellen oorzaken aan de zijde van Roamler en tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen.

17.Reclame

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na vaststelling van de gebreken, dan wel binnen 14 dagen na het moment dat de wederpartij redelijkerwijs bekend kon zijn met deze gebreken, schriftelijk rechtstreeks bij de gebruiker te worden ingediend. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen kan de wederpartij geen beroep meer doen op deze tekortkomingen, tenzij beide partijen anders zijn overeengekomen.
 2. De reclame schort de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

18. Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 11 en 17 van deze voorwaarden geldt het volgende: alle omstandigheden, die niet aan Roamler zijn toe te rekenen en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Roamler komen, geven de wederpartij niet het recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige restitutie. Situaties als omschreven in het vorige lid in ieder geval: bedrijfsstoring, staking, acties van vakbonden, verzuim van Roamler personeel, storing in of beperking van energie- of materiaalaanvoer, belemmering van vervoer, brand, explosie, aanranding/moord, vandalisme, mobilisatie, oproer, oorlog, uitvoerbeperkingen, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, elke belemmering van derden, al dan niet bij de uitvoering van de overeenkomst door Roamler betrokken, tekortkomingen van hulppersonen, het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke zaken en andere ongevallen, alsmede overheidsmaatregelen die de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhinderen.

19. Eigendomsrechten

 1. De door Roamler verzamelde, geverifieerde en verwerkte gegevens die als informatie voor de klant dienen, blijven eigendom van Roamler.
 2. Alle door Roamler uitgebrachte rapporten, adviezen, contracten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen door de opdrachtgever niet zonder voorafgaande toestemming van Roamler worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de uitgebrachte stukken anders voortvloeit.
 3. De wederpartij mag de verstrekte gegevens uitsluitend voor interne doeleinden gebruiken en mag deze gegevens in geen enkele vorm aan derden verstrekken, met inbegrip van zowel dochterondernemingen als andere ondernemingen die behoren tot het concern waartoe de klant behoort, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 4. Het is de wederpartij niet toegestaan de wijze van verzameling, controle en verwerking van de aan de wederpartij ter informatie verstrekte gegevens te verveelvoudigen of te hergebruiken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 5. Geleende of verhuurde goederen en eigendommen worden geacht roerende goederen te blijven.

20. Intellectuele eigendom

Alle rechten waaronder auteursrechten en databankrechten, met betrekking tot de door Roamler opgehaalde, door Roamler geverifieerde en verwerkte en in de Roamler database opgeslagen gegevens, die ten behoeve van de wederpartij zijn verstrekt met betrekking tot media- en advertentiekosten en gelet op de inrichting en wijze van presentatie van deze gegevens en waaronder in dit verband in ieder geval door Roamler ontwikkelde computerprogramma's, systeemontwerpen en software, berusten bij Roamler. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Roamler is het gebruik van deze gegevens, systemen en software niet toegestaan, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald en overeengekomen.

21. Geschillen

De rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd.

22. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

23. Diverse

Door onze Diensten te gebruiken, stemt u in met het ontvangen van elektronische communicatie met betrekking tot de Diensten en andere communicatie zoals nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen, promotionele aankondigingen en klantenenquêtes. U kunt zich te allen tijde afmelden/protesteren voor uw opt-in activering door te klikken op de afmeldknop in een van de ontvangen elektronische mededelingen.